Download free vnphoto.net software for Windows Phone 7

Create an account to use our new features ! Sign Up | Help | Sign in
Freeware for Windows Phone 7
Search for free apps:
v1.0.0.0

Vnphoto.net

Download vnphoto.net for Windows Phone 7
  • Currently nan/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rating: 0.0/5 (0 votes)

Download
Summary: Tiếng Việt 1. Chương trình ứng dụng này sử dụng hoàn toàn tiếng Việt. Bạn cần phải đọc được

Released: Oct 24, 2012
Found in: photos

Requirements: Windows Phone 7
What is Vnphoto.net:
Developer: Vu Dang
Tiếng Việt1. Chương trình ứng dụng này sử dụng hoàn toàn tiếng Việt. Bạn cần phải đọc được tiếng Việt trước khi sử dụng. Chương trình cung cấp thông tin và các trao đổi trong diễn đàn vnphoto.net giữa các nhiếp ảnh gia người Việt với nhau.2. Trong trang chủ của chương trình gồm có bảy nút nhấn, được mô tả như sau (tính từ bên trái sang bên phải và từ trên xuống dưới):2.1 Nút có tên RSS liệt kê ra tất cả các trang của diễn dàn.2.2 Nút có tên Feedback dẫn vào trang thảo luận cung cấp thông tin phản hồi.2.3 Nút có hình căn nhà dẫn vào trang chủ của vnphoto.net.2.4 Nút có hình máy ảnh dẫn vào phòng máy ảnh và ống kính.2.5 Nút có hình điện thoại dẫn vào phòng phụ kiện máy ảnh.2.6 Nút có hình viên pin dẫn vào phòng các thiết bị phụ trợ cho nhiếp ảnh.2.7 Nút có hình dò tìm để tìm kiếm thông tin trong trang vnphoto.net bao gồm cả diễn đàn.English1. This application solely uses Vietnamese language. You must read Vietnamese before using. The application provides news and discussions from vnphoto.net forum amongst Vietnamese photographers.2. On the home page there are seven icons, described as follows (from left to right and top to bottom):2.1 The RSS icon shows all remaining rooms of the forum.2.2 The feedback icon shows the feedback discussion room.2.3 The home icon shows the home page of vnphoto.net.2.4 The camera icon shows discussions on cameras and lenses.2.5 The phone icon shows discussions on camera accessories.2.6 The battery icon shows discussions on photography-assisting equipment.2.7 The search icon searches information in vnphoto.net including its forum.Download vnphoto.net free for your Windows Phone 7


blog comments powered by Disqus

Follow Freeware WP7 on Twitter

Subscribe for Windows Phone 7 Freeware RSS feed
Subscribe


Explore even more
Explore freeware Windows Phone 7 apps for your HTC, Samsung, LG or Nokia WP7 phone. Download games, social apps and tools for your HD7, Mozart, Trophy, Omnia 7, Focus, Quantum, Optimus, Nokia Lumia 710 and Lumia 800 windows 7 phones.
Freeware PocketPC .net , Mobile Network Ltd. 2011
Windows Phone 7 is a trademark of Microsoft.