Download free Ai là triệu phú live software for Windows Phone 7

Create an account to use our new features ! Sign Up | Help | Sign in
Freeware for Windows Phone 7
Search for free apps:
v

Ai là triệu phú live

Download Ai là triệu phú live for Windows Phone 7
  • Currently 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rating: 0.0/5 (0 votes)

Download
Summary: Game Ai là triệu phú

Released: Jun 16, 2012
Found in: games, puzzle, trivia

Requirements: Windows Phone 7
What is Ai là triệu phú live:
Developer: iFunSoft
The primary content of this application is in Vietnamese!

Features:
- Ai la trieu phu is a simulation game Gameshow Ai la trieu phu made by VTV3.
- In game voice MC Lai Van Sam is very familiar.
- MC Lai Van Sam read the questions and read answers.
- System of questions varied, abundant, randomly arranged and classified from easy to difficult.
- Function Location Server and can point to review the highest point of those who play.
- There are three power assist is: 50/50, consult with the audience and change the question .
- Support Landscape and portrait.

Nội dung chính của ứng dụng này là tiếng Việt!
Tính năng:
- Ai là triệu phú là một game mô phỏng Gameshow Ai là triệu phú do VTV3 thực hiện.
- Trong game có giọng nói người dẫn chương trình MC Lại Văn Sâm rất quen thuộc.
- MC Lại Văn Sâm đọc câu hỏi và đáp án.
- Hệ thông câu hỏi đa dạng, phong phú, được sắp xếp ngẫu nhiên và được phân loại từ dễ đến khó.
- Chức năng gởi điểm lên Server và có thể xem lại Điểm Cao Nhất của những người đã chơi.
- Có 3 quyền trợ giúp là: 50/50, hỏi ý kiến khán giả và đổi câu hỏi .
- Hỗ trợ màn hình ngang và màn hình đứng .Download Ai là triệu phú live free for your Windows Phone 7


blog comments powered by Disqus

Follow Freeware WP7 on Twitter

Subscribe for Windows Phone 7 Freeware RSS feed
Subscribe


Explore even more
Explore freeware Windows Phone 7 apps for your HTC, Samsung, LG or Nokia WP7 phone. Download games, social apps and tools for your HD7, Mozart, Trophy, Omnia 7, Focus, Quantum, Optimus, Nokia Lumia 710 and Lumia 800 windows 7 phones.
Freeware PocketPC .net , Mobile Network Ltd. 2011
Windows Phone 7 is a trademark of Microsoft.